Citibank Simplicity +

Phí thường niên:

Lãi suất:

Thu nhập:

400k/năm

2,75%/tháng

>=8 triệu

Shinhan Bank Visa

Phí thường niên:

Lãi suất:

Thu nhập:

110k/năm

2,17%/tháng

>=6 triệu

VIB Financial Free

Phí thường niên:

Lãi suất:

Thu nhập:

299k/năm

3%/tháng

>=6 triệu

VP Bank MC2

Phí thường niên:

Lãi suất:

Thu nhập:

299k/năm

3,49%/tháng

>=4,5 triệu

Shinhan Bank Visa

Phí thường niên:

Lãi suất:

Thu nhập:

110k/năm

2,17%/tháng

>=6 triệu

VIB Financial Free

Phí thường niên:

Lãi suất:

Thu nhập:

299k/năm

3%/tháng

>=6 triệu